திருவாசகம்

திருசதகம் கதை வடிவில்

அச்சோப் பதிகம் கதை வடிவில்

ஆனந்த மாலை கதை வடிவில்

திருப்படை ஆட்சி

பண்டு ஆய நான்மறை கதை வடிவில்

திருப்படை எழுச்சி

எண்ணப்பதிகம் கதை வடிவில்

திருவார்த்தை கதை வடிவில்

சென்னிப்பத்து கதை வடிவில்

அற்புதப்பத்து கதை வடிவில்

திருப்புலம்பல்,குலாப்பத்து கதை வடிவில்

திருஏசறவு கதை வடிவில்

பிடித்தபத்து கதை வடிவில்

திருப்பாண்டிப்பதிகம் கதைவடிவில்

அச்சப்பத்து கதை வடிவில்

உயிருண்ணிப்பத்து கதை வடிவில்

குழைத்தப்பத்து கதை வடிவில்

பிரார்த்தனைப்பத்து கதை வடிவில்

கண்டபத்து கதை வடிவில்

திருக்கழுக்குன்றப்பதிகம் கதைவடிவில்

அருள்பத்து கதைவடிவில்

வாழாப்பத்து கதை வடிவில்

புணர்ச்சிப்பத்து கதை வடிவில்

அதிசயப்பத்து கதைவடிவில்

ஆசைப்பத்து கதைவடிவில்

அடைக்கலப்பத்து கதைவடிவில்

செத்திலாப்பத்து கதை வடிவில்

கோவில் திருப்பதிகம் கதை வடிவில்

கோவில் மூத்த திருப்பதிகம் கதை வடிவில்

திருப்பள்ளியெழுச்சி கதை வடிவில்