சமயம்

திருமந்திரமே சிவமந்திரம் -2

திருமந்திரமே சிவமந்திரம் -1

ஶ்ரீமத் வாயு புராணம்

ஶ்ரீமத் பிரமாண்ட புராணம்

ஶ்ரீமத் கூர்ம புராணம்

ஶ்ரீமத் மச்ச புராணம்

ஸ்ரீமத் வராக புராணம்

ஸ்ரீமத் வாமன புராணம்

ஶ்ரீமத் மார்க்கண்டேய புராணம்

ஶ்ரீமத் பிரமவைவர்த்த புராணம்

ஶ்ரீமத் இலிங்க புராணம்

ஶ்ரீமத் பவிஷ்ய புராணம்

ஶ்ரீமத் அக்கினி புராணம்

ஶ்ரீமத் நாரத புராணம்

ஶ்ரீமத் பத்ம புராணம்

ஶ்ரீமத் பிரம்ம புராணம்

நன்றும் தீதும் பிறர் தர வாரா

ஶ்ரீமத் பகவத புராணம்

கருட புராணம்

சிவ வடிவங்கள்

ஸ்ரீ தேவி பாகவதம்

ஶ்ரீ விஸ்ணு புராணம்

சிவமகாபுராணம்

பன்னிரு ஆழ்வார்களின் கதைகள்

சந்தான குரவர்களின் வரலாறு

சிறுவர்களுக்கான திருவிளையாடற் புராணக்கதைகள்

நால்வர் வரலாறு

திருமந்திரம் சொல்வதென்ன? – ஓர் ஆய்வு

திருமந்திரக் கதைகள்-9

திருமந்திரக் கதைகள்-8