நாவல்கள்

பேசுவதால் பயனில்லை..!

இழப்பதற்கு எதுவும் இல்லாதவர்கள் – பாகம்2

இழப்பதற்கு எதுவும் இல்லாதவர்கள்

வாழவிடுங்கள்

வாழ்க்கை என்பது

மனதில் உலவும் நிலவு

போர்க்களம்

அன்பான வேண்டுகோள்

அவிழாத முடிச்சுக்கள்

கண்களுக்கு சொந்தமில்லை

போர்க்களம்

மனதில் உலவும் நிலவு