திருவாசகம்

திருத்தசாங்கம் கதை வடிவில்

குயிற்பத்து கதைவடிவில்

அன்னைப்பத்து கதைவடிவில்

திருப்பொன்னூசல் கதைவடிவில்

திருத்தேணோக்கம் கதைவடிவில்

திருவுந்தியார் கதைவடிவில்

திருப்பூவல்லி கதைவடிவில்

திருச்சாழல் கதைவடிவில்

திருத்தெள்ளேணம் கதைவடிவில்

திருக்கோத்தும்பி கதைவடிவில்

திருப்பொற்சுண்ணம் கதைவடிவில்

திருவம்மானை கதைவடிவில்

திருவெம்பாவை கதை வடிவில்

நீத்தல் விண்ணப்பம் கதைவடிவில்

போற்றித் திருவகவல் கதைகள்

திருவண்டப் பகுதிக் கதைகள்

கீர்த்தித் திருவகவல் கதைகள்

சிவபுராணக் கதைகள்

யாத்திரைப்பத்து கதை வடிவில்