பழந்தமிழ் நூல்

திருக்குறள் கதைகள் 981 – 1030

திருக்குறள் கதைகள் 1031 – 1080

திருக்குறள் கதைகள் 1081 – 1185

திருக்குறள் கதைகள் 1161 – 1250

திருக்குறள் கதைகள் 1251 – 1330

நான்மணிக்கடிகை

இன்னிலை

நாலடியார்