ஶ்ரீமத் நாரத புராணம்

ஶ்ரீமத் பத்ம புராணம்

ஶ்ரீமத் பிரம்ம புராணம்

நன்றும் தீதும் பிறர் தர வாரா

ஶ்ரீமத் பகவத புராணம்

கருட புராணம்

மூதுரை கதைவடிவில்

அறநெறி நீதிக் கதைகள்

அறநெறிக் கதைகள்

நீதிக்கதைகள்

சிவ வடிவங்கள்

பேசுவதால் பயனில்லை..!

ஸ்ரீ தேவி பாகவதம்

ஶ்ரீ விஸ்ணு புராணம்

சிவமகாபுராணம்

பன்னிரு ஆழ்வார்களின் கதைகள்

சந்தான குரவர்களின் வரலாறு

சிறுவர்களுக்கான திருவிளையாடற் புராணக்கதைகள்

நால்வர் வரலாறு

திருமந்திரம் சொல்வதென்ன? – ஓர் ஆய்வு

சிறுவர்களுக்கான இராமாயணம்

திருமந்திரக் கதைகள்-9

திருமந்திரக் கதைகள்-8

திருமந்திரக் கதைகள்-7

திருமந்திரக் கதைகள்-6

திருமந்திரக் கதைகள்-5

திருமந்திரக் கதைகள்-4

திருமந்திரக் கதைகள்-3

திருசதகம் கதை வடிவில்

அச்சோப் பதிகம் கதை வடிவில்