சமயம்

இன்பத்தை அள்ளித்தரும் இந்துமதம் – பாகம் 08

இன்பத்தை அள்ளித்தரும் இந்துமதம் – பாகம் 09

இன்பத்தை அள்ளித்தரும் இந்துமதம் – பாகம் 10

இன்பத்திற்கு வழிகாட்டும் இந்துமதம்

கண்ணன் அருளிய கீதையின் சுலோகங்கள்