பழந்தமிழ் நூல்

திரவிய வனத்தில் திருக்குறள் மாநாடு – பாகம் 3

திரவிய வனத்தில் திருக்குறள் மாநாடு – பாகம் 2

திரவிய வனத்தில் திருக்குறள் மாநாடு

எலிகள் கேட்டுச்சொன்ன குறள்க் கதைகள் – 04

எலிகள் கேட்டுச்சொன்ன குறள்க் கதைகள் – 03

எலிகள் கேட்டுச் சொன்ன திருக்குறள் கதைகள் – 02

எலிகள் கேட்டுச் சொன்ன திருக்குறள் கதைகள்

எனது நூல்களின் விமர்சனங்கள்

இலக்கிய நயம் – வசிய மருந்து

திருக்குறள் – யாழ்ப்பாண உரை

ஆசாரக் கோவை

முதுமொழிக் காஞ்சி

திருக்குறள் உரை கதை (நாவல்) வடிவில்

இன்னா நாற்பது

இனியவை நாற்பது

அட்டமி நிலவு – இலக்கிய நயம்

குதிரைக்காரன் மகன் – இலக்கிய நயம்

திருக்குறள் கதைகள் 1 – 200

திருக்குறள் கதைகள் 201 – 210

திருக்குறள் அறத்துப்பால் 211 – 300

திருக்குறள் அறத்துப்பால் 301 – 380

திருக்குறள் அறத்துப்பால் 381 – 480

திருக்குறள் கதைகள் 481 – 580

திருக்குறள் கதைகள் 581 – 680

திருக்குறள் கதைகள் பொருட்பால் 681 – 730

திருக்குறள் கதைகள் 731 – 780

திருக்குறள் கதைகள் 781 – 830

திருக்குறள் கதைகள் 831- 880

திருக்குறள் கதைகள் 881 – 930

திருக்குறள் கதைகள் 931 – 980