திருவாசகம்

திருப்பொற்சுண்ணம் கதைவடிவில்

திருக்கோத்தும்பி கதைவடிவில்

திருவம்மானை கதைவடிவில்

நீத்தல் விண்ணப்பம் கதைவடிவில்

போற்றித் திருவகவல் கதைகள்

திருவெம்பாவை கதை வடிவில்

திருவண்டப் பகுதிக் கதைகள்

கீர்த்தித் திருவகவல் கதைகள்

சிவபுராணக் கதைகள்